1982 yılında gemilere malzeme tedarik amacıyla kurulan Şekerciler Denizcilik; günümüzde Tuzla Merkez ofisi, şubeleri, depoları ve 60 çalışanı ile gemilere 7/ 24 hizmet sağlayarak sektörün önemli firmalarından biri olmuştur. Şekerciler Group; Jotun Boya, Red Wing Shoes, Dickies, Terra ile Irish Setter ve Vasque markalarının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olan firmamız lokasyonlarında kullanılan güvenlik kamera sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere firmamızın aşağıda belirtilen internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 

Firmamız genel merkezi, şubeler ve diğer tüm hizmet binalarımızdaki (iç ve dış) hizmet alanlarımızda (kıyafet değiştirme kabini ve tuvaletler vb. alanlar dışında) bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri yine firmamız tarafından denetlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, KVKK m.5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve firmamıza ait lokasyonların, müşterilerin, çalışanların ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel veriler, KVKK m.8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve firmamıza ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, firmamızın iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan güvenlik kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK m.5’de belirtilen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır.

 

KVKK m.11 UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. Başvuruda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Veri sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri Sorumlusu Şekerciler Denizcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi Evliya Çelebi Mah. Uyum Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Tuzla / İstanbul
Mersis No 0801145791300001
Kep adresi sekercilerdenizcilik@hs03.kep.tr